Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

AKTUALNOŚCI

Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Sarnaki, 28 lutego 2024 r.

SO.5310.2.2024

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389) informuję, iż w dniu 28 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Sarnaki wpłynęło zgłoszenie zgromadzenia publicznego.

Organizator zgromadzenia: Sławomir Izdebski

Przewodniczący zgromadzenia: Andrzej Terlikowski
Data zgromadzenia: 06.03.2024 r. – 13.03.2024 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia:
10:00 – 06.03.2024 r.
Godzina zakończenia zgromadzenia:
16:00 – 13.03.2024 r.
Miejsce zgromadzenia: Skrzyżowanie dróg DK19 i dróg powiatowych 2007W i 2045W w miejscowości Kózki, gmina Sarnaki, powiat Łosice, województwo Mazowieckie.

Ruch będzie kierowany wahadłowo (2 godziny blokady i po 5 min. przejazdu wahadłowego) z możliwością przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych i autobusów szkolnych. Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 50 osób wraz z ciągnikami rolniczymi oraz przyczepami.
Cel zgromadzenia:

 1. Sprzeciw wobec wdrożeniom „Zielonego Ładu”
 2. Unormowanie handlu z Ukrainą
 3. Sprzeciw wobec ograniczeniom hodowli zwierząt w Polsce

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

28 luty 2024
WIĘCEJ
Szkolenie MODR 06.03.2024 r.

Szkolenie MODR 06.03.2024 r.

Logo Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie

SZKOLENIE

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i ptaków na potrzeby wdrażania interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych z Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 na obszarze gminy Sarnaki.

Miejsce szkolenia:

Sarnaki Urząd Gminy sala konferencyjna

06.03.2024 r. godz. rozpoczęcia 10.00

28 luty 2024
WIĘCEJ
Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw

Szanowni Mieszkańcy.

W dniach od 26 lutego do 01 marca 2024 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Sarnaki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów Sołectw.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów Statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów są dostępne w formie:

 1. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
 2. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u Radnego w poszczególnych okręgach,
 3. wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Gminy (sekretariat)
 4. publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sarnaki oraz na stronie internetowej Gminy Sarnaki,

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@sarnaki.pl, w terminie od 26 lutego do 01 marca 2024 r.

Załączniki:

23 luty 2024
WIĘCEJ
Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Wytyczne na Podprogram 2023 w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - grafika z tekstem

14 luty 2024
WIĘCEJ
Obwieszczenie wykonawcy dotyczące rozpoczęcia robót przy budowie drogi ekspresowej S-19

Obwieszczenie wykonawcy dotyczące rozpoczęcia robót przy budowie drogi ekspresowej S-19

14 luty 2024
WIĘCEJ
Życzenia z okazji Walentynek

Życzenia z okazji Walentynek

Życzenia z okazji Walentynek - grafika przedstawiająca życzenia

14 luty 2024
WIĘCEJ
Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Informacja - zgłoszenie zgromadzenia publicznego

Sarnaki, 02 lutego 2024 r.

SO.5310.1.2024

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1389) informuję, iż w dniu 02 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Sarnaki wpłynęło zgłoszenie zgromadzenia publicznego.

Organizator zgromadzenia: Sławomir Izdebski

Przewodniczący zgromadzenia: Maciej Florczuk
Data zgromadzenia: 09.02.2024 r. – 13.02.2024 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: 10:00 – 09.02.2024 r.
Godzina zakończenia zgromadzenia: 16:00 – 13.02.2024 r.
Miejsce zgromadzenia: Skrzyżowanie dróg DK19 i dróg powiatowych 2007W i 2045W w miejscowości Kózki w gminie Sarnaki, powiat Łosice, województwo Mazowieckie.

Ruch będzie kierowany wahadłowo z możliwością przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych i autobusów szkolnych.
Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: 100 osób wraz z ciągnikami rolniczymi i przyczepami
Cel zgromadzenia:

 1. Przedstawienie sprzeciwu rolników wobec niekontrolowanemu napływowi towarów rolno-spożywczych z Ukrainy
 2. Rewizja Wspólnej Polityki Rolnej
 3. Całkowita likwidacja obowiązku ugorowania 4% gruntów w gospodarstwach

Sekretarz Gminy Sarnaki

/-/ Emilia Borysiak

05 luty 2024
WIĘCEJ
Dodatek osłonowy - informacje

Dodatek osłonowy - informacje

Od stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

[…]

30 styczeń 2024
WIĘCEJ
Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach:

 • Warszawa 02.2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze);

 • Warszawa 02.2024 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze).

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i najnowszych opłat za tworzywa sztuczne jednorazowego użytku oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i baza BDO.

Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Szkolenia są bezpłatne!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl podpisanej (elektronicznie, pisemnie) czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie (prosimy o wpisanie jednego, wybranego terminu szkolenia).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań do dyspozycji pozostają:

 • Justyna Król, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 703
 • Łukasz Krzosek, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 164
 • Agnieszka Kwiatkowska, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 263
 • Malwina Rozner-Duda, Biuro Informacji i Koordynacji, Departament Opłat Środowiskowych,
  tel. 22 59 79 292

Załączniki:

29 styczeń 2024
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody w dniu 29 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody w dniu 29 stycznia 2024 r.

INFORMUJE SIĘ, IŻ W DNIU 29 STYCZNIA 2024 r. (PONIEDZIAŁEK)

NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

Planowany czas usunięcia awarii do godz. 15.00

 

Dot.msc. Płosków, Płosków-Kolonia (nr 1 – 3)

Urząd Gminy Sarnaki

29 styczeń 2024
WIĘCEJ
Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Tożsamość ankietera można sprawdzić:

Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Grafika przedstawiająca kalendarium badań ankietowych GUS w 2024 roku

23 styczeń 2024
WIĘCEJ
Obrady LXXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

Obrady LXXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

RG.0002.1.2024

Sarnaki, dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  3. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027;
  4. zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Sarnakach i sprawozdania z pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2023;
  5. ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
 1. Przyjęcie protokołu z LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk

23 styczeń 2024
WIĘCEJ
Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka

Grafika przedstawiająca serca, babcię, dziadka i wnuczka, serca i tekst życzeń

21 styczeń 2024
WIĘCEJ
Informacja Wójta Gminy Sarnaki z dnia 19 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Informacja Wójta Gminy Sarnaki z dnia 19 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027

Wójt Gminy Sarnaki informuje o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników sądowych (1 ławnika) do Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 19 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

[Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości…]

19 styczeń 2024
WIĘCEJ

Więcej artykułów...