logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

LXVII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 20 września 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 20 wrz 2023
Odsłony: 2 328

Obrady LXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach 20 września 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 13 wrz 2023
Odsłony: 2 328

RG.0002.10.2023

Sarnaki, dnia 13 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 20 września 2023 r. (środa) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2023;
  3. udzielenia bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Sarnakach
  4. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki;
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki.
 1. Przyjęcie protokołu z LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

LXVI Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 23 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 sie 2023
Odsłony: 2 328

Obrady LXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach 23 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 16 sie 2023
Odsłony: 2 328

RG.0002.9.2023

Sarnaki, dnia 16 sierpnia 2023 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) o godzinie 14:00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2023;
  3. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2023 r. na realizację zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Litewnikach – jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego”;
  4. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso;
  5. zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  6. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
   w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sarnaki;
  7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sarnaki;
  8. udzielenia bonifikaty na sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Kilińskiego 3 w Sarnakach
 1. Przyjęcie protokołu z LXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 13 lipca 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk