Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

LXXII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 31 sty 2024
Odsłony: 3 015

Obrady LXXII Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2024 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 sty 2024
Odsłony: 3 015

RG.0002.1.2024

Sarnaki, dnia 23 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXXII Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  3. powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027;
  4. zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Sarnakach i sprawozdania z pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2023;
  5. ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane
 1. Przyjęcie protokołu z LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk

LXXI Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 grudnia 2023 r

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 28 gru 2023
Odsłony: 3 015

Obrady LXXI Zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sarnakach w dniu 28 grudnia 2023 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 20 gru 2023
Odsłony: 3 015

RG.0002.14.2023

Sarnaki, dnia 20 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 08:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach LXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2024-2031;
  2. uchwały budżetowej na 2024 r.;
  3. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023-2031;
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2023;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2024 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki – Serpelice – Borsuki
   w km 23+183,00 ÷ 24+118,00”;
  6. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody;
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych;
  8. uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sarnakach na rok 2024;
  9. uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sarnakach na rok 2024;
  10. uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sarnaki na lata 2023-2029”;
  11. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
  12. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sarnaki w 2024 r. do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
  13. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.
 1. Przyjęcie protokołu z LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 listopada 2023 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk