Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Infrastruktura

Kategoria: Infrastruktura
Opublikowano: 11 sty 2022
Odsłony: 547

Inwestycje Gminy Sarnaki

Gmina Sarnaki jest terenem o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, najcenniejszą wartością jest przepiękna rzeka Bug. Na jej obszarze znajduje się Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Ochrona tych cennych obszarów wymaga usystematyzowania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Dzięki posiadanym walorom przyrodniczym, w miejscowościach położonych nad rzeka Bug rozwinęła się turystyka. Aby podnieść atrakcyjność tych terenów i tym samym zwiększyć liczbę turystów oraz poprawić warunki życia mieszkańców, Gmina zdecydowała się wybudować oczyszczalnię ścieków w nadbużańskiej miejscowości Serpelice, która przyjęłaby ścieki z czterech wsi: Serpelice, Borsuki, Zabuże i Klepaczew położonych nad rzeką Bug.

Samorząd był przekonany, iż tak duża inwestycja nie będzie mogła być wykonana w krótkim czasie bez dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

W efekcie realizacji Projektu została wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Serpelice o przepustowości 240 m3/dobę oraz skanalizowano cztery miejscowości: Serpelice, Borsuki, Zabuże i Klepaczew. Wybudowano 7 szt. przepompowni ścieków, 22,06 km sieci kanalizacji sanitarnej i wykonano 298 przyłączy kanalizacyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, co dało sumę 5 517 302,48 zł, wkład Samorządu wyniósł 3 494 628,89 zł, łącznie inwestycja kosztowała 9 011 931, 37 zł.

Podsumowując łączna ilość oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki wynosi 2 szt., dł. sieci kanalizacyjnej 42,57 km, liczba przyłączy 750 szt., stopień skanalizowania Gminy wynosi ok. 43 %.

Infrastruktura Gminy Sarnaki

Gmina Sarnaki jest typową gminą rolniczą o dużej lesistości i rozwijającej się infrastrukturze turystyczno-wypoczynkowej. Użytki rolne stanowią 10627 ha tj. 54% ogólnej pow. gminy, z tego grunty rolne wynoszą 7917 ha. – tj. 40% ogółu gminy, łąki i pastwiska zajmują ok. 12% pow. gminy tj. 2354 ha. Lasy zajmują ok. 36% co stanowi ok. 7700 ha.

Z gospodarstw rolnych najwięcej jest w przedziale 7 – 15 ha, najmniej 20 – 50 ha, jedno powyżej 50 ha., średnia pow. gospodarstwa wynosi 8,23 ha przy średniej krajowej 5,70 ha.

Naturalne warunki rozwoju produkcji są zróżnicowane. Przeważają gleby klasy V i VI. Na ogół nie tworzą one zwartych kompleksów, lecz stanowią mozaikę z glebami lepszymi, z wyjątkiem wschodniej i północnej części gminy, gdzie przeważają gleby słabe. W strukturze uprawy na terenie gminy Sarnaki pod względem powierzchni dominują zboża oraz ziemniaki. Hodowla zwierząt opiera się na trzodzie chlewnej i bydle.

Lasy na terenie gminy występują głównie w kilku kompleksach leśnych, z których największe rozciągają się wzdłuż doliny Bugu, teren najmniej zalesiony to teren wokół miejscowości Sarnaki.

Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona. Wysokości bezwzględne wynoszą od 120 m do 191 m n.p.m. w rejonie Nowe Litewniki.Z surowców mineralnych dotychczas udokumentowano złoża piasków w rejonie wsi Borsuki. W innych miejscowościach występują niewielkie odkrywki, z których eksploatuje się piasek, żwir lub pospółkę na lokalne potrzeby.

Zakładów produkcyjnych, itp. jest tu stosunkowo mało. Największym zakładem pracy jest przetłocznia gazu w Hołowczycach. Prężnie działa Nadleśnictwo. Największe zakłady prywatne to: Przetwórnia Owocowo-Warzywna w Sarnakach, Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy „LAMITAR” w Hołowczycach, który zajmuje się budową jachtów i łodzi oraz kilka dużych tartaków. Poza tym w gminie szereg mniejszych zakładów działa w sferze usług i handlu. Ogółem działalność gospodarczą prowadzi 185 podmiotów.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, służących pomocą w różnych losowych sytuacjach, zwłaszcza zagrożeń pożarowych. Jednostka w Sarnakach dodatkowo wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Według danych z 2007 roku w gminie Sarnaki znajduje się:

Sieć wodociągowa (km)
(2001)
110,3
Sieć wodociągowa (km)
(2007)
119,5
Sieć kanalizacyjna (km)
(2001)
11,8
Sieć kanalizacyjna (km)
(2007)
42,6
Sieć gazowa
(liczba przyłączy)
24,6 km,
391 ilość przyłączy
Oczyszczalnie ścieków
(komunalne)
2
Oczyszczalnie ścieków
(przydomowe)
21
Ilość ujęć wody 2

Łącznie zwodociągowano 32 sołectwa. Obecnie udział mieszkańców zaopatrywanych w wodę wynosi 97 %.Wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z wywozu śmieci na międzygminne wysypisko w Łosicach (nieczystości są segregowane i utylizowane).

Odpady zebrane selektywnie (Mg) 2002r

papier 1,2
szkło 31
tworzywa sztuczne 1,5
Odpady zdeponowane na składowisku (Mg) 565,3
Odpady wytworzone (Mg) 599,2

92% mieszkańców posiada telefony stacjonarne, bardzo dobrze rozwinięta jest infrastruktura telefonii komórkowej. Działają dwie wieże sieci IDEA w Hołowczycach i Sarnakach oraz jedna wieża sieci PLUS GSM, planowana jest budowa nadajnika sieci ERA GSM.