Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Obrady III Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 13 czerwca 2024 r.

Kategoria: AktualnościSesje Rady gminy
Opublikowano: 6 czerwca 2024
Informatyk
Odsłony: 30

Obrady III Sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 13 czerwca 2024 r.

RG.0002.6.2024

Sarnaki, dnia 05 czerwca 2024 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 czerwca 2024 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach III Zwyczajną Sesję Rady Gminy w Sarnakach z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacja Wójta Gminy Sarnaki na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy Sarnaki o pracy w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Sarnakach o pracy między sesjami.
 4. Informacja Skarbnika Gminy Sarnaki na temat stanu finansów gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2024 r.;
  2. scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sarnakach;
  3. wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Sarnaki;
  4. zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Sarnaki w sprawie wprowadzenia ograniczeń w pobieraniu wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Sarnaki;
  5. udzielenia Wójtowi Gminy Sarnaki wotum zaufania;
  6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem
   z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 r.;
  7. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 r.
  8. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki za 2023 r.
 1. Przyjęcie protokołu z II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2024 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach

/-/ Justyna Filipiuk