Unia Europejska logologotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

Aktualności

Informacje o bonie energetycznym

Kategoria: Aktualności
Opublikowano: 5 lipca 2024
Informatyk
Odsłony: 53

Informacje o bonie energetycznym

Grafika przedstawiająca informacje dotyczące bonu energetycznego

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

 • 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. ​

Chodzi tu o wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tzw. dochód netto. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku gdy dochód wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wskazane powyżej kryteria, stosowana będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny wynosi:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100% i wynosi:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;
 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sarnakach, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej
na adres Ośrodka albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP oraz aplikacji mObywatel – w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku przez wnioskodawcę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach będzie miał 60 dni. Wnioski będą podlegać weryfikacji. Wypłata bonu energetycznego powinna zostać zrealizowana niezwłocznie po jego przyznaniu.

Forma rozstrzygnięcia

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do organu o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga:

 • odmowa przyznania bonu energetycznego;
 • korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
 • uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
 • rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, pracownik organu, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.

 

DO POBRANIA: