godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 30 mar 2022
Odsłony: 1 078

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

Obrady XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 30.03.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 mar 2022
Odsłony: 1 078

Sarnaki, 23.03.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas
realizacji inwestycji,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVIII sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XLVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 04 marca 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 04 mar 2022
Odsłony: 1 078

XLVII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 04 marca 2022 r.

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 04.03.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 25 lut 2022
Odsłony: 1 078

Sarnaki, 25.02.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 04 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) zwolnień z podatku od nieruchomości,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sarnaki,
5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2022 r.,
7) petycji,
8) w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas
realizacji inwestycji
10) intencyjna Gminy Sarnaki w sprawie agresji Rosji na Ukrainę oraz pomocy
humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVII sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.