godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

LV Uroczysta Sesja Rady Gminy w Sarnakach 25 listopada 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 25 lis 2022
Odsłony: 727

LIV Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 23 listopada 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 lis 2022
Odsłony: 727

Obrady LV uroczystej sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 25.11.2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 18 lis 2022
Odsłony: 727

Sarnaki, 17.11.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LV sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 25 listopada 2022 roku o godzinie 12:15 w Szkole Podstawowej im Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad uroczystej .
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Nadanie honorowego obywatelstwa:
  a) Przedstawienie przepisów o sposobie nadawania honorowego obywatelstwa,
  b) Przedstawienie uzasadnienia wniosku,
  c) Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sarnaki,
  d) Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sarnaki Pani Cecylii Nowosielskiej wdowie po Pułkowniku Januszu Wiktorze Nowosielskim.
 4. Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Akcji V2 w Sarnakach.
 5. Udzielenie głosu Pani Cecylii Nowosielskiej.
 6. Udzielenie głosu Gościom,
 7. Podziękowania.
 8. Zakończenie obrad LV sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 listopada 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 16 lis 2022
Odsłony: 727

Sarnaki, 15.11.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Sołtysi Gminy Sarnaki

Zawiadamiam o obradach LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,

2) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych,

6) określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatkowego na 2023 rok,

7) rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso,

10) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Sarnaki.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad LIV sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk