godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

XLIV Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 grudnia 2021 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lis 2021
Odsłony: 412

Obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 30.12.2021

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lis 2021
Odsłony: 412

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2021 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia budżetu gminy na rok 2022,
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
3) zmiany w budżecie gminy na rok 2021,
4) wyrażenia woli zaliczenia dodatkowych jezdni do kategorii dróg gminnych
w związku z budową drogi ekspresowej S19 na odcinku granica
woj. podlaskiego – Łosice – granica woj. lubelskiego,
5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
6) uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Sarnakach na rok 2022,
7) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2022.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLIV sesji zwyczajnej rady.

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XLIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 10 grudnia 2021 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lis 2021
Odsłony: 412