logotyp projektu Cyfrowa Gminagodłobipe puap 2

RODO

RODO w Urzędzie Gminy Sarnaki

Kategoria: RODO
Opublikowano: 6 maja 2022
Odsłony: 100

Klauzule informacyjne Urzędu Gminy Sarnaki:

1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

2. Decyzje rozgraniczające;

3. Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika;

4. Dowody osobiste;

5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych;

6. Dzierżawa nieruchomości będących własnością gminy;

7. Ewidencja ludności;

8. Informacje o wyrobach zawierających azbest;

9. Monitoring wizyjny;

10. Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości;

11. Obiekty świadczące usługi hotelarskie;

12. Odpady komunalne;

13. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sarnaki

14. Osoby uzależnione i nadużywające alkoholu;

15. Płatnicy opłat za wodę i ścieki;

16. Petycje;

17. Podatnicy od środków transportowych;

18. Podatnicy podatku i opłat lokalnych;

19. Podział nieruchomości;

20. Rejestr decyzji podziałowych i rozgraniczających;

21. Rejestr kobiet i mężczyzn objętych rejestracją;

22. Rejestr mieszkańców;

23. Rejestr stanu cywilnego;

24. Rejestr zamieszkania cudzoziemców;

25. Skargi;

26. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej;

27. Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych;

28. Szkody łowieckie;

29. Użytkowanie wieczyste nieruchomości;

30. Warunki techniczne przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

31. Wnioski;

32. Wnioski i umowy najmu lokali;

33. Wnioski na wycinkę drzew i krzewów;

34. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego;

35. Zajęcie pasa drogowego;

36. Zamówienia publiczne;

37. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego;

38. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków;

39. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;

40. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;