godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

Obrady XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 04.03.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 25 lut 2022
Odsłony: 412

Sarnaki, 25.02.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 04 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) zwolnień z podatku od nieruchomości,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sarnaki,
5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2022 r.,
7) petycji,
8) w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji Programu „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania
publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas
realizacji inwestycji
10) intencyjna Gminy Sarnaki w sprawie agresji Rosji na Ukrainę oraz pomocy
humanitarnej dla obywateli Ukrainy.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVII sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

XLVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 31 sty 2022
Odsłony: 412

XLVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 31 stycznia 2022 r.

Obrady XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 31.01.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 28 sty 2022
Odsłony: 412

Sarnaki, 28.01.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 31 stycznia 2022 roku o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej,
2) przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas realizacji inwestycji,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
4) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
5) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki na lata
2022-2030 z perspektywą do 2035 r. oraz określenia szczegółowego trybu
i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVI sesji nadzwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

Obrady XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 13.01.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 22 lis 2021
Odsłony: 412

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 13 stycznia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) zwolnień z podatku od nieruchomości.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLV sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.