godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

XLIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 27 kw. 2022
Odsłony: 726

XLIX Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 27 kwietnia 2022 r.

Obrady XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 27.04.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 27 kw. 2022
Odsłony: 726

Sarnaki, 20.04.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
2) zwolnień w podatku od nieruchomości,
3) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sarnaki na lata 2022-2030
z perspektywą do 2035,
4) w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów
w Gminie Sarnaki” na rok 2022,
5) petycji.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLIX sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 30 mar 2022
Odsłony: 726

XLVIII Sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 30 marca 2022 r.

Obrady XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 30.03.2022

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 23 mar 2022
Odsłony: 726

Sarnaki, 23.03.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) przejęcia od Powiatu Łosickiego prowadzenia zadania publicznego
w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej, na czas
realizacji inwestycji,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XLVIII sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.