godłobipe puap 2

Sesje Rady gminy

Obrady L sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 czerwca 2022 r.

Kategoria: Sesje Rady gminy
Opublikowano: 15 czerwca 2022
Informatyk
Odsłony: 4

Sarnaki, 15.06.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Radni Gminy Sarnaki

Zapraszam na obrady L sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Sarnaki za rok 2021.
8. Debata.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2022,
3) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4) udzielenia wójtowi wotum zaufania,
5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2021 rok,
6) absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad L sesji zwyczajnej rady gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk