godłobipe puap 2

AKTUALNOŚCI

Informacja o zakupie preferencyjnym paliw stałych

Informacja o zakupie preferencyjnym paliw stałych

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Sarnaki informuje, iż na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Sarnaki przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

W związku z powyższym, Gmina Sarnaki podpisała umowę na dostawę węgla z firmą WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach, zlokalizowaną pod adresem ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Sarnaki nadal mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Warunkiem możliwości złożenia wniosku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub informacja o gospodarstwie domowym spełniającym warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w budynku Urzędu Gminy w pokoju:

 • Urząd Gminy – I piętro – sekretariat

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

Węgiel będzie można odebrać w PHU KORPOL Mieczysław Korowajczuk, ul. Kolejowa 48 w Sarnakach, po uzyskaniu pozytywnej informacji z Urzędu Gminy Sarnaki i uiszczeniu opłaty na rachunek bankowy 29 8035 0000 1300 1658 2000 0700 lub w kasie urzędu gminy.

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

28 listopad 2022
WIĘCEJ
Informacja - próba działania zainstalowanych syren alarmowych na terenie Gminy Sarnaki.

Informacja - próba działania zainstalowanych syren alarmowych na terenie Gminy Sarnaki.

Wójt Gminy Sarnaki informuje, że związku z realizacją projektu pn. „Mazowieckie syreny + – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w dniach 28 – 29 listopada 2022 (poniedziałek- wtorek) od godz. 10.00 do godz. 16.00 na terenie gminy Sarnaki zostanie przeprowadzona głośna próba działania zainstalowanych syren alarmowych.

 

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

28 listopad 2022
WIĘCEJ
Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

Dostępne Mieszkanie - program wsparcia

Szczegóły programu pod tym linkiem

 

25 listopad 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka (Mierzwice - Kolonia)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka (Mierzwice - Kolonia)

Treść ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

25 listopad 2022
WIĘCEJ
Wypoczynek zimowy 2023
Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

Życzenia na Dzień Pracownika Socjalnego

Treść życzeń na Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopad 2022
WIĘCEJ
Obrady LV uroczystej sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 25.11.2022 r.

Obrady LV uroczystej sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 25.11.2022 r.

Sarnaki, 17.11.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Mieszkańcy
Gminy Sarnaki
wszyscy

Zawiadamiam o obradach LV sesji uroczystej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 25 listopada 2022 roku o godzinie 12:15 w Szkole Podstawowej im Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad uroczystej .
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Nadanie honorowego obywatelstwa:
  a) Przedstawienie przepisów o sposobie nadawania honorowego obywatelstwa,
  b) Przedstawienie uzasadnienia wniosku,
  c) Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sarnaki,
  d) Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sarnaki Pani Cecylii Nowosielskiej wdowie po Pułkowniku Januszu Wiktorze Nowosielskim.
 4. Występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Akcji V2 w Sarnakach.
 5. Udzielenie głosu Pani Cecylii Nowosielskiej.
 6. Udzielenie głosu Gościom,
 7. Podziękowania.
 8. Zakończenie obrad LV sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

18 listopad 2022
WIĘCEJ
Informacja dla krwiodawców

Informacja dla krwiodawców

UWAGA  KRWIODAWCY  !

W dniu 22.11.2022 r.  (wtorek) w godzinach od 9:00-12:00 przy Domu Kultury w Łosicach zostanie podstawiony ambulans, w którym będzie można oddać krew.

Wszystkich chętnych, którzy bezinteresownie chcą nieść  pomoc drugiemu człowiekowi bardzo serdecznie zapraszam.

 

Prezes Oddziału  Rejonowego PCK w Łosicach

/-/ Grażyna Kasprowicz

17 listopad 2022
WIĘCEJ
Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Łosicach

Informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Łosicach

UWAGA!

Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.11.2022 r. do wniosków o pomoc finansową do SUSZY 2022 należy dołączyć kopie faktur sprzedaży produktów rolnych (np. mleko, bydło, zboże itp.) od 01.01.2021 r. do 30.09.2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto! Brakujące faktury i wnioski można składać do 23.11.2022 r.

Kierownik Biura Powiatowego

/-/ Michał Soszyński

16 listopad 2022
WIĘCEJ
Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 listopada 2022 r.

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 23 listopada 2022 r.

Sarnaki, 15.11.2022 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Sarnakach

Sołtysi Gminy Sarnaki

Zawiadamiam o obradach LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031,

2) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

3) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5) określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych,

6) określenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatkowego na 2023 rok,

7) rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

9) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso,

10) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Sarnaki.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad LIV sesji zwyczajnej rady.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Justyna Filipiuk

16 listopad 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie - nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27)

Ogłoszenie - nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27)

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

 1. Nazwa programu:
 2. 15 listopad 2022
  WIĘCEJ
OŚ. 6220.5.1.2022 obwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Sarnaki o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ. 6220.5.1.2022 obwieszczenie zawiadomienie Wójta Gminy Sarnaki o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Treść obwieszczenia

15 listopad 2022
WIĘCEJ
Informacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sarnakach w likwidacji

Informacja Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sarnakach w likwidacji

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sarnakach w likwidacji informuje, że dokumenty likwidowanej Spółdzielni zostały przekazane do przechowywania do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Warszawie, ul. Bonifraterska 6 lok. 21.

Likwidatorzy:

/-/ Elżbieta Miłkowska

/-/ Mirosława Oniszczuk

10 listopad 2022
WIĘCEJ
Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - 09.11.2022 r.

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - 09.11.2022 r.

W DNIU 9 LISTOPADA 2022 r. NASTĄPIŁA PRZERWA W DOSTAWIE WODY Z POWODU USZKODZENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

PLANOWANE USUNIĘCIE AWARII DO GODZ. 15.00

Za niedogodności z góry przepraszamy

Dot.msc. Nowe Hołowczyce, Stare Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Rozwadów, Nowe Litewniki, Stare Litewniki, Terlików, Płosków, Płosków Kolonia, Mierzwice Kolonia, Nowe Mierzwice, Stare Mierzwice.

Urząd Gminy Sarnaki

09 listopad 2022
WIĘCEJ
Informacja Wójta Gminy Sarnaki odnośnie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacja Wójta Gminy Sarnaki odnośnie składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Sarnaki informuje, iż na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Sarnaki przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

W związku z powyższym, od 07 listopada 2022 r. (poniedziałek), wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Sarnaki będą mogli składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Warunkiem możliwości złożenia wniosku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku węglowego lub informacja
o gospodarstwie domowym spełniającym warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych będzie można składać w budynku Urzędu Gminy w pokoju:

 • Urząd Gminy – I piętro – sekretariat

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz

WNIOSEK DO POBRANIA

07 listopad 2022
WIĘCEJ

Więcej artykułów...